73445 73577
86710 86866
5788$
 

SİLİKON KABLOLAR - TEK DAMARLI SİLİKON KABLOLAR