59293 59400
65723 65841
5788$
 

SİLİKON KABLOLAR - TEK DAMARLI SİLİKON KABLOLAR